LỊCH SỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

 
 

GIAI ĐOẠN 1930 - 1945

       Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

        Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai tṛ trọng yếu

       Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đă trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai tṛ đặc biệt quan trọng trong việc giữ ǵn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đă sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

       Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đă tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, c̣n có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...

Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu h́nh thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như:

- Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lăng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.

- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.

- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.

- Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xă. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đă tham gia lănh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

- Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đă ghi: “Nam nữ b́nh quyền”. Đảng sớm nhận rơ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

Chính v́ vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai tṛ của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

GIAI ĐOẠN TỪ 1946 - 1954

Phong trào phụ nữ

Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa được thành lập, phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Diệt giặc đói”, “Diệt giặc dốt”, “Diệt giặc ngoại xâm” góp phần xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng non trẻ.

Ngày 6/1/1946, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tiến hành trong cả nước. Phụ nữ chiếm 48% tổng số cử tri đi bầu. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, 10 đại biểu phụ nữ đă trúng cử vào Quốc hội khóa I (chiếm 2,4%).

Năm 1953, tỷ lệ phụ nữ tham gia Ủy ban Hành chính, Nông hội các cấp chiếm 25 - 33%.

Hội LHPN Việt Nam đă vận động phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động:

- Trong phong trào “Diệt giặc đói”, hàng triệu phụ nữ đă vượt khó khăn, tăng gia sản xuất “không bỏ một tấc đất hoang”. Năm 1946 đă thu được 1.935.000 tấn thóc; 617 tấn màu, gấp 3 lần mùa thu hoạch b́nh quân các năm 1940 - 1944, nạn đói được kịp thời dập tắt.Năm 1953, chị em phụ nữ nông dân đă góp phần hoàn thành cải cách ruộng đất thực hiện“người cày có ruộng”.
 


- Trong phong trào “Diệt giặc dốt”, chị em đă tích cực đi học và dạy học. Năm 1946, có 2 triệu phụ nữ đă thoát nạn mù chữ. Năm 1948, con số đó đă tăng lên 4 triệu phụ nữ. Năm 1949 có 70% phụ nữ đă biết đọc, biết viết.
 


- Trong phong trào “Diệt giặc ngoại xâm”, nhiều phụ nữ tham gia: Dân quân du kích (Bắc Trung bộ có 840.000 chị; Nam bộ: 140.000 chị. Trong đó, nữ du kích Hoàng Ngân có 7.365 chị); Hội mẹ chiến sĩ có 500.000 bà mẹ; Tổng cộng 18 chiến dịch có 9.578.000 công phụ nữ tham gia dân công tiền tuyến, trong đó hơn 2 triệu ngày công phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Phụ nữ tích cực tham gia vào các phong trào do Hội LHPN Việt Nam phát động:

.Phong trào “Phụ nữ tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”

.Phong trào“Phụ nữ học cày, học bừa”

.Phong trào “Phụ nữ chức nghiệp

.Phong trào “Chống bắt lính”

.Phong trào “Vận động binh sĩ trở lại quê hương”

.Phong trào “Tầm vông diệt giặc”

.Phong trào nữ du kích Hoàng Ngân “đ̣n gánh đánh càn

GIAI ĐOẠN TỪ 1946 - 1954

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ Nhất

Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 29/4/1950 tại Chiến khu Việt Bắc

·   Thông tin tóm tắt
 

Tham dự Đại hội có 345 đại biểu, trong đó có 168 đại biểu chính thức đại diện cho 5 triệu hội viên và 10 triệu phụ nữ Việt Nam (trong đó có phụ nữ Việt kiều ở Pháp, Thái Lan, Tân Đảo).

 

Đại hội vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và trực tiếp nghe những lời căn dặn của Người.

 

Đại hội I có ư nghĩa lịch sử v́ đă hợp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức duy nhất của phụ nữ, lấy tên là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hội LHPN Việt Nam là thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế.

 

Đại hội đă đánh giá những thành tích mà Hội LHPN Việt Nam lănh đạo phụ nữ tham gia cách mạng giải phóng dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa và tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng. Đại hội đề ra 10 nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện trong những năm tới là: tham gia và ủng hộ chiến đấu; vận động chị em thi đua tăng gia sản xuất; vận động phụ nữ trong vùng địch tạm chiếm; tăng cường sự hoạt động quốc tế ; cải thiện đời sống phụ nữ và bảo vệ nhi đồng; cứu tế xă hội; vận động phụ nữ tham chính; củng cố và phát triển Hội; góp phần xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; tiến hành hợp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc vào Hội LHPN Việt Nam.

 

Đại hội đă thông qua Báo cáo, các Quyết nghị về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hộiphụ nữ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ và bảo vệ ḥa b́nh dân chủ; thông qua Chương tŕnh, Điều lệ của Hội LHPN Việt Nam, Tuyên ngôn, Hiệu triệu gửi toàn thể phụ nữ Việt Nam.

 

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa I gồm 32 ủy viên. Ban chấp hành Trung ương Hội đă bầu Ban Thường trực gồm 9 ủy viên.


Bà Lê Thị Xuyến được bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các bà: Hoàng Thị ái, Lê Thu Trà, Nguyễn Thị Thục Viên là Phó Chủ tịch Hội.

·    Diễn văn khai mạc
     Báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ

·
        
Nghị quyết

·         Phát biểu/ tham luận

·         Danh sách BCH


·         Diễn văn bế mạc


·         Tư liệu

 

GIAI ĐOẠN 1955 - 1975

Phong trào phụ nữ


* Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ II

* Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III 

* Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV

* Phong trào thi đua yêu nước

* Khen thưởng

GIAI ĐOẠN 1976 - 1986

 · Hội nghị thống nhất Hội LHPN toàn quốc

·  Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ V

·  Phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ

·  Khen thưởng

GIAI ĐOẠN 1987 ĐẾN NAY